Privacy Policy SK

Informácia o spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon")

 

I. Prevádzkovateľ

KRYTEX GROUP s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 1346/135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 52 189 996
DIČ: 2120950194
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 134801/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ")

II. Kontaktné údaje

KRYTEX GROUP s.r.o.
Telefonický kontakt: +421917070597
E-mail: info@krytexgroup.com

III. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou sa rozumie:
 • akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá využíva alebo má záujem využívať služby poskytované našou spoločnosťou (ďalej aj len „Klienti" a „Potenciálni klienti");
 • akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá je oprávneným zástupcom/kontaktnou osobou Klienta (právnickej osoby) alebo Potenciálneho klienta (právnickej osoby) našej spoločnosti;
 • ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva za podmienok uvedených ďalej v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov, najmä naši obchodní partneri a dodávatelia, ktorí pre našu spoločnosť vykonávajú rôzne činnosti na zmluvnom základe (ďalej aj len „Dodávatelia".
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

 

IV. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby, ktoré ponúkame, a tiež na plnenie našich zákonných povinností a na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti a tretích osôb. Väčšinu Vašich osobných údajov získavame priamo od Vás, keď prejavíte záujem o služby ponúkané našou spoločnosťou. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov, napríklad osobné údaje technickej povahy získavame zo zariadení, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam a zo súborov cookie, napríklad informácie o tom, čo si prezeráte online, kde a kedy. Rovnako ako väčšina iných webových stránok, naša technológia nám dáva vedieť, kedy a ako používate naše webové stránky, napríklad keď ste vyplnili formulár za účelom kontaktovania, či adresovania požiadaviek našej spoločnosti.

Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame, bude závisieť od toho, prečo ich potrebujeme. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania, alebo s ktorých poskytnutím ste vyjadrili svoj výslovný súhlas.

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie našej obchodnej alebo inej činnosti (poskytnutie našich služieb). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

 

Spôsob získania osobných údajov Kategórie získavaných osobných údajov
Rokovanie o uzatvorení zmluvy resp. uzatvorenie zmluvy s našou spoločnosťou. V prípade, ak prejavíte záujem o poskytnutie služieb ponúkaných našou spoločnosťou (Potenciálni klienti/Klienti), resp. v prípade, ak naša spoločnosť prejaví záujem o Vami vykonávané činnosti, či poskytované služby (Dodávatelia) • Vaše meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa
Vyplnenie kontaktného alebo iného formulára. V prípade, ak ste vyplnili kontaktný formulár, alebo iný formulár zverejnený na webstránke našej spoločnosti www.krytexgroup.com a požiadali nás o odpovede na Vaše otázky alebo vybavenie Vašej žiadosti. • Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa
Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti • Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti.
• Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly)

  

V. Účel a právny základ spracúvania

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

Účel spracúvania Právny základ spracúvania
Vaše osobné údaje využívame na účel uzatvorenia a plnenia rámcovej zmluvy o dodaní tovaru, kúpnej zmluvy, prípadne iných zmlúv a dohôd, predmetom ktorých je poskytnutie služieb alebo vykonanie rôznych činností ponúkaných našou spoločnosťou, a tiež na účel prípravy súvisiacich dokumentov informácia/poučenie/súhlas spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, vrátane spracúvania osobných údajov na účel uskutočnenia rokovaní o uzatvorení zmluvy, prípadných zmien zmluvy a iných úkonov nevyhnutných na spravovanie zmluvného vzťahu, a najmä na účel plnenia povinností a záväzkov našej spoločnosti vyplývajúcich z takej zmluvy, vrátane evidencie takých zmlúv v internom systéme našej spoločnosti. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na zmluvy, ktoré naša spoločnosť uzatvára s Vami ako s dodávateľom tovaru alebo služieb našej spoločnosti. Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – predzmluvný vzťah. Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)
Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, prípadne iným spôsobom za účelom poskytnutia odpovedí na Vaše otázky alebo žiadosti týkajúce sa našich služieb v prípade, ak nás o to požiadate prostredníctvom kontaktného formulára alebo iného formulára zverejneného na webstránke našej spoločnosti. Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme našich Klientov, Potenciálnych klientov alebo ďalšie osoby, ktoré nás kontaktovali vyplnením formulárov zverejnených na našej webstránke, či iným spôsobom, mohli informovať o ponuke služieb našej spoločnosti, novinkách, či výhodných ponukách, a to telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
V prípade, ak ste nám udelili Váš výslovný súhlas, Vaše osobné údaje využívame na účel reklamy a marketingu našich služieb, najmä zasielanie pravidelných informačných newsletterov o našich službách, východných ponukách a pod. Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich reklamácií, sťažností, žiadostí, či podnetov, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi službami. Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov, najmä správu a fakturáciu služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na účel evidencie pošty a správy registratúry, t. j. evidencie a správy poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencie a archivácie zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch našej spoločnosti. Plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie ponuky našich tovarov. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Informácii o používaní súborov cookie a iných internetových technológií - https://krytexgroup.com/cookie Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

Niektoré spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:
 • starostlivosť o potreby našich klientov;
 • propagácia a predaj našich služieb;
 • ochrana a podpora našej obchodnej činnosti, klientov;
 • udržanie a rozvoj obchodnej stratégie a konkurencieschopnosti;
 • vývoj a testovanie nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich;
 • získanie nových klientov a zmena potenciálnych klientov na klientov našej spoločnosti;
 • dosahovanie príjmov a zisku našej spoločnosti.
Zároveň Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v Informácii o spracúvaní osobných údajov dôsledne dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Na účel poskytovania niektorých našich služieb je nevyhnutné poskytovanie Vašich osobných údajov ďalším osobám alebo rôznym spolupracujúcim subjektom, audítori, právni poradcovia, notári, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie tiež prevádzkovatelia internetových portálov v HR CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto osobných údajoch a informáciách mlčanlivosť.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú služby vedenia účtovníctva a mzdovej agendy, prípadne iné odborné služby.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

VII. Doba uchovávania osobných údajov

Doba, počas ktorej budeme Vaše Osobné údaje uchovávať je 10 rokov odo dňa kedy sme osobné údaje získali. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov Vás ako dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

VIII. Práva dotknutej osoby

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t. j. písomne.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné ďalšie práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo: a. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť; b. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; c. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. a. vyššie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. b. vyššie;

d. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.


5.
 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. a. vyššie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;

b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

IX. Uplatnenie práv dotknutej osoby

Všetky svoje práva si ako dotknutá osoba môžete uplatniť kontaktovaním kontaktnej osoby uvedenej v bode II. tejto informácie, a to písomne alebo e-mailom, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.


Doplnenie podmienok od 15.03.2024:

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, aby tretie strany spracovali vašu IP adresu na účely určenia vašej polohy na účely konverzie meny. Zároveň súhlasíte s tým, aby sa táto mena uložila do súboru cookie relácie vo vašom prehliadači (dočasný súbor cookie, ktorý sa automaticky odstráni po zatvorení prehliadača). Robíme to preto, aby zvolená mena zostala pri prehliadaní našej webovej lokality zvolená a konzistentná, aby sa ceny mohli prepočítať na vašu (návštevníka) miestnu menu.