Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

Multi-Purpose Cleaning Swabs 25pcs

Multi-Purpose Cleaning Swabs 25pcs

Κανονική τιμή €15,00
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης €15,00
Έκπτωση Εξαντλήθηκε

Introducing our premium Cleaning Swabs Set – the ultimate solution for precision cleaning! Unleash the power of meticulous cleaning with our five distinct types of swabs, each equipped with soft, lint-free cotton tips in flat, oval, and pointed shapes.

Versatile Shapes: From flat for broad surfaces to oval for hard-to-reach corners and pointed for intricate details, our set of 5 shapes ensures you have the perfect tool for every cleaning task.

Variety Pack: Elevate your cleaning game with our assortment of 5 swab types, each available in a set of 5. Experience the convenience of having the right swab for any cleaning challenge that comes your way.

Precision Cleaning: The marled cotton tips guarantee a gentle yet effective cleaning experience, leaving no trace of dust or debris behind. Achieve spotless results, whether you're cleaning delicate electronics, camera lenses, or intricate components.

Quality Craftsmanship: Crafted with utmost precision and care, our cleaning swabs are the epitome of quality. The sturdy design ensures durability, making them a reliable companion for all your cleaning endeavors.

Enhance Your Routine: Elevate your cleaning routine with these professional-grade swabs. Perfect for hobbyists, technicians, or anyone who values precision and cleanliness.

Say goodbye to dust and grime, and hello to a new level of cleanliness with our Cleaning Swabs Set. Order now and experience the difference!

 

The product is packaged in a special bag that protects the product from static electricity!

Προβολή όλων των λεπτομερειών